dnes je 21.5.2024

Input:

Zpráva o výkonu přenesené pravomoci podle nařízení o potravinách pro určité skupiny

26.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2017.438
Zpráva o výkonu přenesené pravomoci podle nařízení o potravinách pro určité skupiny

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi nařízením (EU) č. 609/2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

1. Úvod a právní základ

Cílem této zprávy je splnit povinnost, kterou Komisi ukládá čl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (dále jen "nařízení o potravinách pro určité skupiny") 1 . Podle čl. 18 odst. 2 nařízení o potravinách pro určité skupiny má Komise předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výkonu přenesené pravomoci svěřené jí tímto nařízením. Komise má tuto zprávu vyhotovit nejpozději devět měsíců před koncem pětiletého období, na něž byla tato přenesená pravomoc svěřena a které běží ode dne 19. července 2013. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku, a to nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

2. Výkon přenesené pravomoci

Ustanovením čl. 18 odst. 2 nařízení o potravinách pro určité skupiny je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11, čl. 15 odst. 6 a čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení.

2.1. Podle článku 11 nařízení o potravinách pro určité skupiny má Komise stanovit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci zvláštní požadavky na následující kategorie potravin: počáteční a pokračovací kojenecká výživa; obilné příkrmy a potraviny pro malé děti; potraviny pro zvláštní lékařské účely; náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. Od vstupu nařízení o potravinách pro určité skupiny v platnost přijala Komise čtyři akty v přenesené pravomoci:

a)Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, kterým se doplňuje nařízení o potravinách pro určité skupiny, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí 2 .

Tento právní akt byl přijat dne 25. září 2015 s cílem aktualizovat požadavky na výživu určenou pro kojence na základě posledních vědeckých poznatků.

Tento akt převedl stávající ustanovení směrnice 2006/141/ES ohledně počáteční a pokračovací kojenecké výživy 3 do rámce nařízení o potravinách pro určité skupiny a takto je aktualizoval:

Pokud jde o složení, změny oproti směrnici 2006/141/ES se týkaly především konkrétních množství některých makroživin a mikroživin na základě posledních vědeckých poznatků.

Pokud jde o označování, bylo provedeno několik změn, zejména pro zajištění konzistentnosti s horizontálními ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen "nařízení o informacích o potravinách") 4 s přihlédnutím ke specifičnosti produktů. Ustanovení o výživových a zdravotních tvrzeních pro kojeneckou výživu byla aktualizována s přihlédnutím k posledním vědeckým podkladům. Pro počáteční kojeneckou výživu byl zachován postup oznamování a v některých případech rozšířen také na pokračovací výživu.

Pokud jde o pravidla ohledně pesticidů, byla přejata ustanovení směrnice 2006/141/ES. Uvedené nařízení se použije od 22. února 2020 5 .

b)Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení o potravinách pro určité skupiny, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na obilné příkrmy a potraviny pro malé děti 6 .

Toto nařízení v přenesené pravomoci přijala Komise dne 25. září 2015 a jeho účelem bylo převést stávající ustanovení směrnice 2006/125/ES o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti 7 do rámce nařízení o potravinách pro určité skupiny s drobnými úpravami pravidel označování, aby byla zajištěna konzistentnost s horizontálními pravidly nařízení o informacích o potravinách, s přihlédnutím ke specifickým vlastnostem produktů.

Dne 20. ledna 2016 přijal Evropský parlament usnesení 8 , ve kterém vyslovil námitku proti uvedenému nařízení v přenesené pravomoci. Evropský parlament vyjádřil obavu ohledně požadavků na složení obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti (zejména pokud jde o obsah cukru ve výrobcích) a požadavků na označování a uvádění těchto výrobků na trh (pokud jde o poskytování informací o zavedení doplňkové výživy před šestým měsícem věku).

c)Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/128, kterým se doplňuje nařízení o potravinách pro určité skupiny, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely 9 .

Tento právní akt byl přijat dne 25. září 2015 s cílem převést stávající ustanovení směrnice Komise 1999/21/ES o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely 10 do nového rámce nařízení o potravinách pro určité skupiny, podle potřeby je aktualizovat a rozšířit na potraviny pro zvláštní lékařské účely pro kojence všechna pravidla týkající se označování, prezentace, reklamy a uvádění na trh použitelná na výživu pro zdravé kojence, která neodporují zamýšlenému použití výrobku. Nařízení v přenesené pravomoci také rozšířilo pravidla pro pesticidy, která se použijí na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti a na potraviny pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti.

Pokud jde o označování, změny provedené v současně platné směrnici byly zaměřené na zajištění konzistentnosti s nařízením o informacích o potravinách, s přihlédnutím ke specifickým vlastnostem produktů a pro zvýšení právní jistoty ohledně zamýšleného použití výrobků. Používání výživových a zdravotních tvrzení bylo u tohoto druhu potravin zakázáno. Nařízení se použije ode dne 22. února 2019 11 .

d)Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení o potravinách pro určité skupiny, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti 12 .

Toto nařízení v přenesené pravomoci přijala Komise dne 2. června 2017 a předložila ho Evropskému parlamentu a Radě ke kontrole. Hlavním cílem tohoto právního aktu je aktualizovat stávající pravidla týkající se náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti stanovená směrnicí Komise č. 1996/8/ES o potravinách pro

Nahrávám...
Nahrávám...