dnes je 31.5.2023

Input:

107/2005 Sb., Vyhláška o školním stravování, ve znění účinném k 1.2.2023

č. 107/2005 Sb., Vyhláška o školním stravování, ve znění účinném k 1.2.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 25. února 2005
o školním stravování
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
107/2008 Sb.
(k 1.4.2008)
mění přílohu č. 2
463/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 4, § 5, přílohy č. 1 a 2
17/2015 Sb.
(k 1.2.2015)
mění § 2, § 3 a § 5
210/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 2, § 3 a § 5
272/2021 Sb.
(k 1.9.2021)
mění § 2, § 3, § 5 a přílohy
13/2023 Sb.
(k 1.2.2023)
mění přílohu č. 2
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení1) , plného přímého zaopatření2) , nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb3) (dále jen „strávníci”).
(2) Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k této vyhlášce a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Organizace školního stravování
(1) Školní stravování zabezpečuje
a) zařízení školního stravování4) a
b) jiná osoba poskytující stravovací služby5) ,

(dále jen „provozovatel stravovacích služeb”).
(2) Školní stravování je zabezpečováno jinou osobou poskytující stravovací služby pouze ve výjimečných případech, kdy tyto služby není možné zajistit v zařízeních školního stravování.
(3) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zajistí pro své strávníky podle místních podmínek ekonomicky a organizačně nejvhodnější způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování vymezí ve školním nebo vnitřním řádu.6)
(4) Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost8) vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu (dále jen „dietní stravování”), a to v případě zařízení školního stravování za podmínek stanovených jeho vnitřním řádem a v případě jiné osoby poskytující stravovací služby v souladu s ujednáním o zajištění školního stravování.
(5) Provozovatel stravovacích služeb používá při poskytování dietního stravování receptury schválené
a) nutričním terapeutem9) ,
b) lékařem se specializovanou způsobilostí10) v oboru
1. praktické lékařství pro děti a dorost,
2. dětské lékařství,
3. vnitřní lékařství,
4. všeobecné praktické lékařství,
5. endokrinologie a diabetologie, nebo
6. gastroenterologie, nebo
c) lékařem se zvláštní specializovanou způsobilostí10) v oboru
1. hygiena dětí a dorostu,
2. hygiena výživy a předmětů běžného užívání,
3. dětská endokrinologie a diabetologie, nebo
4. dětská gastroenterologie a hepatologie.
(6) Provozovatel stravovacích služeb stanoví podle povahy poskytovaných služeb výši finančních normativů na nákup potravin (dále jen „finanční normativ”) podle § 5 odst. 2 a další podmínky poskytování školního stravování, zejména podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní stravování.
(7) V ujednání o zajištění školního stravování mezi právnickou osobou vykonávající činnost školy nebo školského zařízení a provozovatelem stravovacích služeb je podle povahy zajišťovaných služeb obsaženo zejména
a) vymezení rozsahu poskytovaných služeb podle § 4,
b) výše finančních normativů podle § 5 odst. 2,
c) organizace rozvozu nebo přepravy jídel7) ,
d) způsob zabezpečení dohledu nad nezletilými strávníky.
(8) Poskytuje-li provozovatel stravovacích služeb více druhů jídel na výběr, musí být zachováno plnění výživových norem. To neplatí pro poskytování dietního stravování.
(9) Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování (dále jen „provozovna”) uvedených v § 3 odst. 2, nebo v provozovnách jiné osoby poskytující stravovací služby, s výjimkou případu uvedeného v § 4 odst. 9 a s výjimkou výdejny lesní mateřské školy. Zařízení školního stravování může ve výjimečných případech, při splnění požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovených zvláštními právními předpisy, zabezpečovat školní stravování mimo prostory uvedené v § 3 odst. 2.
(10) Provozovatelé stravovacích služeb uchovávají údaje o plnění výživových norem nejméně po dobu jednoho kalendářního roku.
§ 3
Zařízení školního stravování a jejich provoz
(1) Typy zařízení školního stravování jsou
a) školní jídelna,
b) školní jídelna - vývařovna (dále jen „vývařovna”),
c) školní jídelna - výdejna (dále jen „výdejna”),
d) výdejna lesní mateřské školy.
(2) Zařízení školního stravování s výjimkou výdejny lesní mateřské školy provádí svou činnost v provozovnách. Provozovnou se rozumí každý samostatný soubor místností a prostor, v němž jsou uskutečňovány stravovací služby podle odstavce 3, 4 nebo 5, během nichž nedochází k rozvozu nebo přepravě jídel.
(3) Školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, a může připravovat jídla, která vydává výdejna nebo výdejna lesní mateřské školy. V rámci dietního stravování může školní jídelna vydávat i jídla připravená jiným provozovatelem stravovacích služeb, pokud tento provozovatel stravovacích služeb zajistí dodržení podmínek podle § 2 odst. 5.
(4) Vývařovna v rámci školního stravování připravuje jídla, která vydává výdejna nebo výdejna lesní mateřské školy.
(5) Výdejna nebo výdejna lesní mateřské školy v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb. Pro jednu provozovnu daného typu zařízení školního stravování nebo pro jednu výdejnu lesní mateřské školy připravuje jídla vždy jeden provozovatel stravovacích služeb; jídla v rámci dietního stravování může připravovat i další provozovatel stravovacích služeb, pokud zajistí dodržení podmínek podle § 2 odst. 5. Na základě dohody s provozovatelem stravovacích služeb, který jídla připravuje, může výdejna nebo výdejna lesní mateřské školy v rámci školního stravování připravovat doplňková jídla podle § 4 odst. 1.
(6) Stravovací služby nad rámec § 4 (dále jen „jiné stravovací služby”) poskytované strávníkům musí odpovídat zásadám zdravé výživy a prodávaný sortiment nesmí obsahovat alkoholické nápoje a tabákové výrobky. Jiné stravovací služby poskytované dětem, žákům a studentům musí odpovídat výživovým normám stanoveným v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo výživovým požadavkům podle vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních11).
(7) Výdej jídel v rámci jiných stravovacích služeb, s výjimkou podávání stejných jídel zaměstnancům právnických osob, které vykonávají činnost škol a školských zařízení, může zařízení školního stravování uskutečňovat pouze časově, nebo prostorově odděleně od školního stravování.
§ 4
Rozsah služeb školního stravování
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) hlavními jídly oběd a večeře,
b) doplňkovými jídly snídaně, přesnídávka, svačina a druhá večeře,
c) obědem polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce),
d) večeří hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce).
(2) Každé z jídel podle odstavce 1 je strávníkům poskytováno nejvýše jednou denně.
(3) Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat
a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem,
b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s polodenním provozem,
c) hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1 s výjimkou druhé večeře, je-li vzděláváno ve třídě s internátním provozem,

včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu.
(4) Žák základní školy a nezletilý žák střední školy a konzervatoře má právo denně odebrat oběd.
(5) Zletilému žákovi střední školy, konzervatoře a studentovi vyšší odborné školy lze poskytovat školní stravování v rozsahu uvedeném v odstavci 4.
(6) Nezletilý žák ubytovaný ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, osoba v plném přímém zaopatření, nebo osoba, které je poskytována preventivně výchovná péče formou celodenních nebo internátních služeb, má právo denně odebrat
a) hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1 s výjimkou druhých večeří, jde-li o nezletilého žáka nebo osobu mladší 15 let, nebo
b) hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1, jde-li o nezletilého žáka nebo osobu od dovršení 15 let.
(7) Zletilému žákovi a studentovi vyšší odborné školy ubytovanému ve školském výchovném a ubytovacím zařízení lze poskytovat školní stravování v rozsahu uvedeném v odstavci 6 písm. b).
(8) Souhlasí-li nadpoloviční většina zletilých strávníků a zákonných zástupců nezletilých strávníků, mohou strávníci uvedení v odstavci 6 nebo 7 denně odebrat pouze snídani a hlavní jídla, a to v hodnotě nákladů na potraviny ve výši součtu finančních normativů určených pro všechna jim náležející jídla podle odstavce 6 nebo 7.
(9) První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.
§ 5
Úplata za školní stravování v zařízeních školního stravování zřízených státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
(1) Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu.
(2) Výše finančního normativu se určí v rámci
Nahrávám...
Nahrávám...