dnes je 17.7.2024

Input:

13/2024 Sb., Vyhláška o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy

č. 13/2024 Sb., Vyhláška o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy
VYHLÁŠKA
ze dne 17. ledna 2024
o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), g) a q) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 174/2021 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a)  způsob poskytování informací o balených přírodních minerálních vodách, balených pramenitých vodách, balených kojeneckých vodách a balených pitných vodách3) (dále jen „balené vody”),
b)  způsob úpravy balených vod,
c)  požadavky na jakost, technologické požadavky a přípustné záporné objemové odchylky balení balených vod.
§ 2
Vymezení některých pojmů
(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  balenou přírodní minerální vodou výrobek z přírodní minerální vody získané ze zdroje přírodní minerální vody, o kterém bylo vydáno povolení podle lázeňského zákona4) , a zapsaného v Seznamu přírodních minerálních vod uznaných členskými státy zveřejňovaném v Úředním věstníku Evropské unie5) nebo ze zdrojů uznaných odpovědným orgánem některého členského státu Evropské unie nebo některé země Evropského sdružení volného obchodu, jež jsou vyhlašovány v Úředním věstníku Evropské unie, nebo výrobek z přírodní minerální vody získané z přírodního léčivého zdroje, o kterém bylo vydáno povolení podle lázeňského zákona,
b)  balenou pramenitou vodou výrobek z vody z chráněného podzemního zdroje, která je vhodná k trvalému přímému požívání dětmi i dospělými,
c)  balenou kojeneckou vodou výrobek z vody z chráněného podzemního zdroje, která je vhodná pro přípravu kojenecké stravy a k trvalému přímému požívání všemi skupinami obyvatel,
d)  balenou pitnou vodou výrobek splňující požadavky na pitnou vodu podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody6) .
(2)  Pro účely této vyhlášky se dále rozumí
a)  mezní hodnotou hodnota ukazatele jakosti balené vody, jejímž překročením ztrácí voda vyhovující požadavky v ukazateli, jehož hodnota byla překročena,
b)  nejvyšší mezní hodnotou hodnota ukazatele zdravotní nezávadnosti balené vody, v důsledku jejíhož překročení není potravina považována za bezpečnou,
c)  doporučenou hodnotou nezávazná hodnota ukazatele jakosti balené vody, která znamená minimální žádoucí koncentraci dané látky nebo její optimální rozmezí,
d)  dekantací postup pro oddělení tuhé složky od kapalné složky ve směsi, spočívající v usazení pevných látek jako například kalu a odčerpání čiré kapaliny,
e)  nejistotou měření parametr uváděný na laboratorních protokolech u výsledku měření charakterizující rozptýlení hodnot, které je možné důvodně přiřadit k měřené veličině.
(3)  Přírodní minerální vodou se
Nahrávám...
Nahrávám...