dnes je 20.7.2024

Input:

142/2014 Sb., Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění účinném k 15.11.2017

č. 142/2014 Sb., Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění účinném k 15.11.2017
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. července 2014
o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
308/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2; ruší přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
327/2015 Sb.
(k 15.12.2015)
mění, celkem k datu 39 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
327/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
ruší § 11
341/2016 Sb.
(k 1.11.2016)
mění, celkem k datu 25 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
49/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 2 odst. 8; nové přechodné ustanovení
368/2017 Sb.
(k 15.11.2017)
mění § 3, § 4, § 4a, § 5; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpis Evropské unie”)1) bližší podmínky při provádění opatření společné organizace trhu s vínem podle Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 až 2018.
§ 2
Restrukturalizace a přeměna vinic
(1)  Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisů Evropské unie1) podává pěstitel2) se sídlem na území České republiky Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu3) (dále jen „Fond”) na jím vydaném formuláři.
(2)  Podporu lze poskytnout na tato opatření:
a)  změna odrůdové skladby vinice,
b)  přesun vinice do svahu, nebo
c)  technika zlepšující obhospodařování vinice.
(3)  Žadatel nesmí zahájit provádění opatření podle odstavce 2, včetně klučení vinice, dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem v souladu s předpisem Evropské unie4) .
(4)  Žadatel smí klučit pouze celý díl půdního bloku.
(5)  Žadatel doručí Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 30. dubna čtvrtého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla žádost podána, oznámení o provedení opatření na všech dílech půdních bloků uvedených v žádosti. Ke každé žádosti žadatel podá pouze jedno oznámení o provedení opatření.
(6)  V případě udělení práva na opětovnou výsadbu předem5) v období do 31. prosince 2015 se provedením opatření rozumí i splnění závazku vyklučit plochu vinice do konce třetího roku po vysazení nové vinice, na níž bylo právo na opětovnou výsadbu předem uděleno. V případě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem18) v období od 1. ledna 2016 se provedením opatření rozumí i splnění závazku vyklučit plochu vinice do konce čtvrtého roku od registrace vinice podle zákona o vinohradnictví a vinařství, na níž bylo povolení pro opětovnou výsadbu uděleno.
(7)  Podporu na opatření podle odstavce 2 lze poskytnout pouze v případě, že díl půdního bloku, na kterém je opatření prováděno, je evidován v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence”) na žadatele jako vinice v souladu s registrem vinic6) , a to nejpozději 30. dubna kalendářního roku, ve kterém bylo podáno oznámení o provedení opatření podle odstavce 5.
(8)  Podpora na opatření podle
Nahrávám...
Nahrávám...