dnes je 19.5.2024

Input:

147/2018 Sb., Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 - 2023

č. 147/2018 Sb., Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 - 2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. července 2018
o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 - 2023
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpis Evropské unie”)1) bližší podmínky při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství podle Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku pro období 2019 - 2023.
§ 2
Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic
(1)  Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisu Evropské unie1) podává žadatel, který je pěstitelem2) se sídlem na území České republiky, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu3) (dále jen „Fond”) na jím vydaném formuláři.
(2)  Podporu lze poskytnout na tato opatření:
a)  změna odrůdové skladby vinice,
b)  přesun vinice do svahu, nebo
c)  technika zlepšující obhospodařování vinic.
(3)  Fond žádost o podporu vyhodnotí ve vztahu k danému opatření samostatně.
(4)  Žadatel nemůže podat žádost o podporu na vinici, která se skládá z více dílů půdních bloků.
(5)  Pokud žadatel využije povolení pro opětovnou výsadbu udělená před podáním žádosti, podává Fondu žádost před zahájením provádění opatření4) .
(6)  S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných okolností5) není po kontrole provedené Fondem v souladu s předpisem Evropské unie6) v žádosti přípustné doplnění dílu půdního bloku, popřípadě změna dílu půdního bloku,
a)  z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu, nebo
b)  na kterém bude vysazena nová vinice.
(7)  Změnu údajů o povoleních pro opětovnou výsadbu uvedených v žádosti podle § 4 odst. 4 písm. a) nebo § 5 odst. 4 písm. a) může žadatel učinit nejpozději s podáním oznámení podle § 3 odst. 8.
§ 3
Podmínky pro poskytnutí podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic
(1)  Podporu na opatření podle § 2 odst. 2 lze poskytnout, pokud díl půdního bloku, na kterém je opatření prováděno, je evidován v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence”) na žadatele jako vinice v souladu s registrem vinic7) , a to nejpozději 31. května kalendářního roku, ve kterém bylo podáno oznámení o provedení opatření podle odstavce 8.
(2)  Splnění podmínek se posuzuje pro jeden díl půdního bloku, který odpovídá jedné vinici evidované v registru vinic.
Nahrávám...
Nahrávám...