dnes je 20.4.2024

Input:

225/2004 Sb., Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 225/2004 Sb., Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění účinném k 1.1.2021
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. dubna 2004
o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
120/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
mění 9 novelizačních bodů včetně příloh
269/2006 Sb.
(k 15.6.2006)
mění § 6a a vkládá nový § 7c
50/2009 Sb.
(k 18.2.2009)
mění § 7c
566/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 4 a přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., a podle § 11c odst. 7 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje některé podrobnosti provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, jež jsou uvedeny v bezprostředně závazných předpisech Evropských společenství1) jejichž úpravu bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství (dále jen „předpisy Evropských společenství”) členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést.
§ 2
Kontrola jakosti mléčných výrobků
Kontrolu plnění podmínek vybraných tržních opatření provádí v souladu se zvláštními právními předpisy2) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond”). Kontroluje-li se jakost mléčných výrobků podle analytických metod stanovených předpisy Evropských společenství1) na základě vzorků odebraných v souladu s předpisy Evropských společenství,1) vyžádá si Fond odborný posudek od schválené laboratoře.3)
§ 3
Žádost o schválení fyzické nebo právnické osoby
(1)  Vyžadují-li předpisy Evropských společenství4) pro vstup fyzické nebo právnické osoby do vybraného tržního opatření schválení příslušným orgánem, podá příslušná fyzická nebo právnická osoba Fondu žádost o schválení.
(2)  Žádost o schválení se podává na formuláři vydaném Fondem. Fyzická nebo právnická osoba podávající Fondu žádost o schválení, podává tuto v souladu s podmínkami stanovenými předpisy Evropských společenství;1) žádost o schválení se podává za každou provozovnu, nebo za každé skladovací prostory nacházející se mimo provozovnu žadatele, samostatně.
(3)  Žádost o schválení je třeba doložit dokladem osvědčujícím, že fyzická nebo právnická osoba je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu.5)
§ 4
Sledování cen mléčných výrobků
(1)  Fond za účelem sledování cen mléčných výrobků, uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen „vybrané mléčné výrobky”), vybere v souladu s předpisy Evropských společenství6) fyzické a právnické osoby, vyrábějící vybrané mléčné výrobky, které souhrnně představují více než polovinu celkového objemu výroby vybraného mléčného výrobku v České republice (dále jen „reprezentativní výrobci”); tuto skutečnost Fond neprodleně oznámí reprezentativním výrobcům.
(2)  Reprezentativní výrobci sdělí Fondu v souladu se zvláštním právním předpisem7) každý první pracovní den kalendářního týdne do dvanácté hodiny informace o
a)  prodaném množství vybraných mléčných výrobků,
b)  ceně vybraných mléčných výrobků, uvedených do
Nahrávám...
Nahrávám...