dnes je 31.5.2023

Input:

225/2004 Sb., Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 225/2004 Sb., Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění účinném k 1.1.2021
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. dubna 2004
o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
120/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
mění 9 novelizačních bodů včetně příloh
269/2006 Sb.
(k 15.6.2006)
mění § 6a a vkládá nový § 7c
50/2009 Sb.
(k 18.2.2009)
mění § 7c
566/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 4 a přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., a podle § 11c odst. 7 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje některé podrobnosti provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, jež jsou uvedeny v bezprostředně závazných předpisech Evropských společenství1) jejichž úpravu bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství (dále jen „předpisy Evropských společenství”) členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést.
§ 2
Kontrola jakosti mléčných výrobků
Kontrolu plnění podmínek vybraných tržních opatření provádí v souladu se zvláštními právními předpisy2) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond”). Kontroluje-li se jakost mléčných výrobků podle analytických metod stanovených předpisy Evropských společenství1) na základě vzorků odebraných v souladu s předpisy Evropských společenství,1) vyžádá si Fond odborný posudek od schválené laboratoře.3)
§ 3
Žádost o schválení fyzické nebo právnické osoby
(1) Vyžadují-li předpisy Evropských společenství4) pro vstup fyzické nebo právnické osoby do vybraného tržního opatření schválení příslušným orgánem, podá příslušná fyzická nebo právnická osoba Fondu žádost o schválení.
(2) Žádost o schválení se podává na formuláři vydaném Fondem. Fyzická nebo právnická osoba podávající Fondu žádost o schválení, podává tuto v souladu s podmínkami stanovenými předpisy Evropských společenství;1) žádost o schválení se podává za každou provozovnu, nebo za každé skladovací prostory nacházející se mimo provozovnu žadatele, samostatně.
(3) Žádost o schválení je třeba doložit dokladem osvědčujícím, že fyzická nebo právnická osoba je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu.5)
§ 4
Sledování cen mléčných výrobků
(1) Fond za účelem sledování cen mléčných výrobků, uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen „vybrané mléčné výrobky”), vybere v souladu s předpisy Evropských společenství6) fyzické a právnické osoby, vyrábějící vybrané mléčné výrobky, které souhrnně představují více než polovinu celkového objemu výroby vybraného mléčného výrobku v České republice (dále jen „reprezentativní výrobci”); tuto skutečnost Fond neprodleně oznámí reprezentativním výrobcům.
(2) Reprezentativní výrobci sdělí Fondu v souladu se zvláštním právním předpisem7) každý první pracovní den kalendářního týdne do dvanácté hodiny informace o
a) prodaném množství vybraných mléčných výrobků,
b) ceně vybraných mléčných výrobků, uvedených do oběhu ze skladu nebo z provozovny výrobce, bez daně z přidané hodnoty,
c) složení výrobku, způsobu a velikosti balení.
 
(3) Fond může nejvýše dvakrát v průběhu kalendářního roku změnit složení reprezentativních výrobců, a to na základě změn složení mlékárenské výroby v České republice, nebo v případě odůvodněných pochybností o dostatečné reprezentativnosti vybraných reprezentativních výrobců; při změně složení reprezentativních výrobců postupuje Fond podle odstavce 1.
(4) Fond informace podle odstavce 2 poskytuje Ministerstvu zemědělství.
§ 5
Intervenční nákupy másla a intervenční nákupy sušeného odstředěného mléka
(1) Fond za účelem provádění intervenčního nákupu másla na základě výběrového řízení podle zvláštního právního předpisu8) zajistí dostatečnou mrazírenskou kapacitu, splňující požadavky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Fond za účelem provádění intervenčního nákupu sušeného odstředěného mléka na základě výběrového řízení podle zvláštního právního předpisu8) zajistí dostatečnou skladovací kapacitu.
(3) Fond zveřejňuje výběrová řízení podle odstavců 1 a 2 nejméně 15 dnů před uplynutím konečného termínu pro podání nabídek, a to
a) nejméně v jednom celostátně distribuovaném deníku,
b) způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Fond při vyhodnocení výběrového řízení podle odstavců 1 a 2 seřadí subjekty splňující podmínky výběrového řízení podle výše jednotkových skladovacích nákladů, přičemž fyzickým nebo právnickým osobám s nejnižšími náklady (dále jen „skladovatel”) postupně navrhne uzavření smlouvy až do zajištění požadované mrazírenské nebo skladovací kapacity.
(5) Skladovatel oznámí Fondu záměr uskladnit mléčné výrobky podle odstavců 1 a 2, a to nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným naskladněním; to platí i v případě, že se jedná o naskladnění v rámci soukromého skladování másla, sušeného odstředěného mléka, smetany a sýrů.
(6) Máslo nebo sušené odstředěné mléko může být nabídnuto k intervenčnímu nákupu Fondem v celých tunách.
(7) Fond může v rámci intervenčního nákupu nakoupit pouze máslo splňující jakostní požadavky s označením „české smetanové máslo”8a) nebo s jiným označením stanoveným předpisy Evropských společenství.9)
§ 6
Sledování cen másla pro intervenční nákupy Fondem
(1) Fond zjišťuje pro intervenční nákup másla tržní ceny másla na trhu v České republice v souladu s předpisy Evropských společenství10) prostřednictvím reprezentativních výrobců másla, vybraných podle § 4 odst. 1.
(2) Reprezentativní výrobci másla každý první pracovní den kalendářního týdne do dvanácté hodiny oznámí Fondu v souladu se zvláštním právním předpisem7) na formuláři vydaném Fondem, způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronicky), prodané množství a cenu másla pro intervenční nákup másla, za podmínek stanovených předpisy Evropských společenství.11
(3) Ustanovení § 4 odst. 3 a 4 platí pro sledování cen másla pro intervenční nákup másla obdobně.
§ 6a
Podpora užití odstředěného mléka a sušeného odstředěného mléka využívaných jako krmiva
(1) Žádost11a) o poskytnutí podpory užití odstředěného mléka, popřípadě sušeného odstředěného mléka, zapracovaného do krmné směsi nebo použitého k denaturaci podává schválený výrobce krmných směsí nebo denaturovaného sušeného odstředěného mléka Fondu11b) na jím vydaném formuláři, a to neprodleně za uplynulý kalendářní měsíc11c) .
(2) Žádost o poskytnutí podpory užití sušeného odstředěného mléka nakoupeného v rámci prodeje sušeného odstředěného mléka z veřejného skladování11d) , zapracovaného do krmné směsi nebo použitého k denaturaci podává fyzická nebo právnická osoba účastnící se dílčího nabídkového řízení11e) Fondu11b) na jím vydaném formuláři, a to neprodleně za uplynulý kalendářní měsíc11c) .
(3) Výplatu podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko zpracované do krmných směsí nebo použité k denaturaci provede Fond nejpozději do 90 dnů ode dne přijetí bezvadné žádosti o tuto podporu11c) .
§ 7
Podpora na prodej másla za sníženou cenu
(1) Fond poskytuje schváleným dodavatelům12) podporu na prodej másla za sníženou cenu na základě potvrzení vydaného Fondem (dále jen „poukázka”)12a) , a to fyzickým nebo právnickým osobám nebo organizačním složkám státu, poskytujícím sociální nebo zdravotní služby nebo plnícím výchovnou nebo vzdělávací funkci a působícím výlučně na území České republiky (dále jen „neziskové organizace”).
(2) Žádost o vystavení poukázky12b) podává nezisková organizace Fondu na formuláři vydaném Fondem. Žádost je třeba doložit originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, zakládací listiny, smlouvy o zřízení právnické osoby nebo jiného dokladu osvědčujícího právní postavení žadatele o vystavení poukázky.
(3) Žádost o poskytnutí podpory na prodej másla za sníženou cenu podává schválený dodavatel12) Fondu na formuláři vydaném Fondem, ve lhůtě stanovené předpisy Evropských společenství12c) . Žádost lze podat na množství nejméně 3 tuny másla.
(4) Nezisková organizace, které bylo prodáno máslo za sníženou cenu na základě podpory na prodej másla za sníženou cenu poskytnuté schválenému dodavateli12) , uchovává
a) účetní a jiné doklady související s takto prodaným máslem a jeho následným využitím nejméně po dobu 10 let po skončení kalendářního roku, ve kterém jí bylo máslo prodáno,
b) podklady, na jejichž základě jí byla Fondem vydána poukázka na odběr másla za sníženou cenu, nejméně po dobu 5 let po skončení kalendářního roku, ve kterém jí byla poukázka vydána.
§ 7a
Podpora výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
Žádost o poskytnutí podpory na výrobu kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka13) podává schválený výrobce kaseinu a kaseinátů Fondu na formuláři vydaném Fondem, a to za bezprostředně uplynulý kalendářní měsíc.
§ 7b
Náklady odběru a laboratorní analýzy vzorku
Nestanoví-li předpisy Evropských společenství jinak, náklady vzniklé v souvislosti s odběrem a laboratorní analýzou vzorku14) nese žadatel o podporu.
§ 7c
Užití kaseinu a kaseinátů při výrobě sýrů
(1) Žádost o povolení užití kaseinu14a) , popřípadě kaseinátů14a) , se podává Fondu na jím vydaném formuláři.
(2) Přehled fyzických a právnických osob, kterým bylo povoleno užívání kaseinu14a) a kaseinátů14a) při výrobě sýrů14a) na dobu 12 měsíců, zveřejní Fond v jednom celostátním deníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup; tento přehled Fond průběžně aktualizuje.
(3) Fond osobám, kterým bylo vydáno povolení užití kaseinu14a) , popřípadě kaseinátů14a) , toto povolení odejme, pokud
a) ukončí výrobu sýrů s použitím kaseinu, popřípadě kaseinátů,
b) poruší některou z podmínek pro vydání povolení užití kaseinu, popřípadě kaseinátů, stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství14b) ,
c) nedodrží procentuální množství14c) kaseinu, popřípadě kaseinátů, při výrobě sýrů.
§ 8
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou ustanovení § 3, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto nařízení.
* * *
Článek II nař. vlády č. 50/2009 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavadního právního předpisu.
* * *
Článek IV nařízení vlády č. 566/2020 Sb. zní:
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 225/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 225/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Příloha č. 1. k nařízení vlády č. 225/2004 Sb.
Seznam mléčných výrobků, u nichž reprezentativní výrobci oznamují Fondu stanovené údaje
(§ 4 odst. 1 a 2)
Skupina A
1. Sušené mléko odtučněné s obsahem tuku do 1,5 % hmotnostních, balené v pytlích po 25 kg.
2. Sušené plnotučné mléko s obsahem tuku 26 % hmotnostních, balené v pytlích po 25 kg.
3. Máslo s obsahem vody maximálně 16 % hmotnostních a
Nahrávám...
Nahrávám...