dnes je 14.4.2024

Input:

328/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění účinném k 15.9.2012

č. 328/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění účinném k 15.9.2012
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 6. září 2000
o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
404/2008 Sb.
(k 11.4.2009)
mění § 1, § 3; vkládá nový § 3a a přílohu č. 3
282/2012 Sb.
(k 15.9.2012)
mění, včetně příloh
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 9a zákona:
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví:
a)  požadavky na zhotovení hotově baleného zboží (dále jen „hotové balení”), které dovozce nebo balírna hodlá označovat symbolem „e” a které obsahuje výrobek určený k prodeji ve stálém jednotkovém jmenovitém množství, jež
1.  se rovná hodnotě předem určené balírnou,
2.  je vyjádřeno v jednotkách hmotnosti nebo objemu a
3.  není menší než 5 g nebo 5 ml a větší než 10 kg nebo 10 l, a
b)  přípustné jmenovité objemy některých kapalných výrobků, které jsou obsaženy v hotovém balení, bez ohledu na to, zda toto hotové balení je anebo není označováno symbolem „e”.
§ 2
(zrušen vyhl. č. 282/2012 Sb. k 15.9.2012)
§ 3
(1)  Symbolem „e”, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis2) , lze označit pouze hotové balení, které splňuje požadavky přílohy č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Kromě povinnosti podle odstavce 1 hotové balení označené symbolem „e”,
a)  které obsahuje kapalné výrobky, musí být opatřeno údajem o jmenovitém objemu výrobku, který je v hotovém balení obsažen, nebo
b)  které obsahuje jiné než kapalné výrobky, musí být opatřeno údajem o jmenovité hmotnosti výrobku, který je v hotovém balení obsažen.

Výjimkou jsou případy, kdy to je obchodními zvyklostmi stanoveno jinak.
(3)  U aerosolových rozprašovačů2a) se uvede jmenovitý celkový objem nádobky, přičemž tento údaj musí mít takovou podobu, aby jej nebylo možné zaměnit s údajem jmenovitého objemu obsahu. Výrobky, které jsou prodávané v aerosolových rozprašovačích, nemusí být označeny jmenovitou hmotností svého obsahu.
(4)  Hotová balení označená symbolem „e” musí být podrobena metrologické kontrole za podmínek definovaných v bodě 5 přílohy č. 1 a v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 3a
(1)  Kapalné výrobky uvedené v bodě 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce, které jsou v hotovém balení v rozpětích uvedených v bodě 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce, lze uvést na trh, pouze pokud jsou hotově zabaleny ve jmenovitých objemech uvedených v bodě 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce. To platí i pro jednotlivá hotová balení, pokud jsou uváděna na trh jako skupinové balení sestávající ze dvou a více jednotlivých hotových balení.
(2)  V případě hotového balení sestávajícího ze dvou nebo více jednotlivých balení, která nejsou určena k prodeji jednotlivě, platí jmenovitá množství uvedená v bodě 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce pro hotové balení.
(3)  Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na výrobky, které se prodávají v bezcelních prodejnách a
Nahrávám...
Nahrávám...