dnes je 31.5.2023

Input:

34/2013 Sb., Vyhláška o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů

č. 34/2013 Sb., Vyhláška o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů
VYHLÁŠKA
ze dne 6. února 2013
o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 308/2011 Sb., k provedení § 21 odst. 15, § 23 odst. 4 a § 24 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona:
ČÁST PRVNÍ
VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA PORÁŽENÍ KROKODÝLŮ A DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ MASA A ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z KROKODÝLŮ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)
a) způsob přípravy krokodýlů, jejich těl, krokodýlího masa, orgánů a ostatních částí k veterinárnímu vyšetření,
b) veterinární a hygienické požadavky na podniky, závody a jiná zařízení, v nichž se zachází s živočišnými produkty pocházejícími z krokodýlů, a technické podmínky jejich konstrukce, uspořádání a vybavení,
c) vyšetřování krokodýlů a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů, posuzování a označování těchto produktů na základě jejich veterinárního vyšetření, jakož i veterinární podmínky uvolňování těchto produktů do oběhu.
(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) krokodýlem zvíře narozené a odchované v zajetí2) a náležející k potomstvu druhé a další generace3) chovného stáda4) čeledi krokodýlovitých nebo aligátorovitých, které splňují požadavky přímo použitelných předpisů Evropské unie o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi5) a zákona o obchodování s ohroženými druhy6) , jež je určeno k porážce a jatečnému zpracování a jehož krokodýlí maso je určeno k výživě lidí,
b) krokodýlím masem určeným k výživě lidí příčně pruhovaná kosterní svalovina pocházející z krokodýla.
§ 3
Požadavky na vybavení jatek
Za účelem vyloučení kontaminace krokodýlího masa provozovatel jatek, kde se porážejí krokodýli (dále jen „jatky”), zajistí, aby tyto jatky
a) měly prostory vhodné pro
1. fixaci minimalizující předporážkový stres, omráčení a vykrvení krokodýlů,
2. mytí těl poražených krokodýlů,
3. stažení krokodýlů z kůže,
4. vykolení a další zpracování těl krokodýlů,
5. chlazení krokodýlího masa,
6. skladování kůží krokodýlů, a jsou-li tyto činnosti na jatkách prováděny, samostatnou místnost pro zpracování kůží krokodýlů,
7. skladování vedlejších živočišných produktů,
b) umožňovaly prostorové nebo časové oddělení
1. omráčení a vykrvení krokodýlů,
2. mytí těl poražených krokodýlů,
3. stažení z kůže krokodýlů,
4. vykolení krokodýlů a další zpracování krokodýlů,
5. chlazení krokodýlího masa,
6. expedice masa krokodýlů,
7. manipulace s vedlejšími živočišnými produkty,
c) byly zařízeny tak, aby nedocházelo ke styku masa krokodýlů s podlahou a stěnami,
d) byly vybaveny
1. zařízením pro dezinfekci nástrojů horkou vodou o teplotě nejméně 82 °C nebo alternativním systémem s podobným účinkem,
2. zařízením pro mytí rukou zaměstnanců, kteří manipulují s nebaleným masem krokodýlů; toto zařízení musí být vybaveno tak, aby nedošlo k rozšíření kontaminace,
3. uzamykatelným zařízením pro chladírenské skladování pozastaveného masa krokodýlů; jatky nemusí být tímto zařízením vybaveny a mohou skladovat toto pozastavené krokodýlí maso spolu s ostatním krokodýlím masem v jednom chladírenském prostoru, pokud se nejedná o krokodýlí maso z krokodýla podezřelého z nákazy; toto krokodýlí maso musí být uloženo tak, aby nemohlo nepříznivě ovlivňovat jiné krokodýlí maso,
4. samostatným uzamykatelným zařízením pro skladování masa krokodýlů, které bylo prohlášeno za nevhodné k lidské spotřebě v souladu s přílohou I oddílem II kapitolou V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004,
e) byly schváleny a registrovány krajskou veterinární správou v souladu s čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
§ 4
Hygiena porážky
(1) Provozovatel jatek zajistí, aby
a) byli na jatky přepraveni pouze živí krokodýli určení na porážku nebo těla krokodýlů poražených mimo jatky,
b) krokodýli byli očištěni proudem pitné vody,
c) krokodýli byli poraženi za podmínek a použití metod stanovených zákonem na ochranu zvířat proti týrání7) .
(2) Provozovatel jatek dále zajistí, aby fixování minimalizující předporážkový stres, omráčení, vykrvení, stažení a vykolení byly provedeny bez zbytečného odkladu a způsobem, který vylučuje kontaminaci krokodýlího masa, přičemž zejména zajistí, aby
a) těla krokodýlů byla co nejdříve po poražení omyta pitnou vodou,
b) kůže z těl krokodýlů byla stažena,
c) s hlavou a končetinami krokodýlů bylo manipulováno tak, aby nedošlo ke kontaminaci ostatního krokodýlího masa,
d) hlavy a končetiny krokodýlů, určené pro další zpracování, byly staženy,
e) při stahování kůže krokodýlů nedošlo ke kontaktu vnějšího povrchu kůže krokodýla a povrchu svaloviny,
f) zaměstnanci a zařízení přicházející do styku s vnějším povrchem kůže krokodýlů se nedotýkali masa krokodýlů,
g) jatečně upravená těla krokodýlů nebyla viditelně kontaminována fekáliemi; v opačném případě musí být viditelná kontaminace neprodleně odstraněna vyříznutím nebo jiným způsobem s rovnocenným účinkem,
h) jatečně upravená těla krokodýlů nepřišla do styku s podlahou nebo stěnami,
i) během vykolení byla přijata opatření k tomu, aby nedošlo k výtoku obsahu trávicího ústrojí,
j) byla oddělena mícha,
k) co nejdříve po vykolení bylo zahájeno chlazení krokodýlího masa, a těla krokodýlů do ukončení prohlídky po poražení byla dělena při zachování identifikace původního těla z jednotlivých částí těl krokodýlů.
(3) Provozovatel jatek do ukončení prohlídky po porážce zajistí, aby části poraženého krokodýla, které podléhají takové prohlídce
a) zůstaly identifikovatelné, aby mohly být přiřazeny danému jatečně upravenému tělu,
b) nepřišly do styku s jiným jatečně upraveným tělem, droby nebo vnitřnostmi, včetně těch, u nichž již byla provedena prohlídka po porážce.
(4) Provozovatel jatek po prohlídce po porážce zajistí, aby
a) pozastavené krokodýlí maso nebo krokodýlí maso prohlášené za nevhodné k lidské spotřebě a vedlejší produkty živočišného původu nepřišly do styku s masem prohlášeným za vhodné k lidské spotřebě,
b) krokodýlí maso bylo skladováno v souladu s ustanovením § 8.
(5) Pokud na jatkách nejsou uzamykatelná zařízení vyhrazená pro poražené nemocné krokodýly nebo krokodýly podezřelé z nákazy nebo nemoci, musí být zařízení použité pro porážku takových krokodýlů po porážce nebo před zahájením porážky jiných krokodýlů vyčištěno, umyto a dezinfikováno za dohledu úředního veterinárního lékaře.
§ 5
Požadavky na bourárny
Provozovatel bourárny, v níž se manipuluje s masem krokodýlů, zajistí, aby bourárna8)
a) byla konstruována tak, aby nedošlo ke kontaminaci krokodýlího masa, zejména
1. umožněním plynulého postupu činností,
2. zajištěním oddělení různých výrobních šarží,
b) měla
1. chlazené prostory pro oddělené skladování baleného a nebaleného masa krokodýlů, pokud nejsou skladovány v různých časech nebo nejsou skladovány takovým způsobem, že materiál obalu a způsob skladování nemohou být zdrojem kontaminace masa krokodýlů,
2. provozní prostory na bourání vybavené tak, aby byly splněny požadavky hygieny bourání a vykosťování,
3. zařízení, v němž si zaměstnanci manipulující s nebaleným masem krokodýlů myjí ruce, vybavené tak, aby nedošlo k rozšíření kontaminace,
4. zařízení pro dezinfekci nástrojů horkou vodou o teplotě nejméně 82 °C nebo alternativní systém s podobným účinkem.
§ 6
Hygiena bourání a vykosťování
(1) Provozovatel bourárny zajistí, aby při bourání a vykosťování masa krokodýlů byla práce s krokodýlím masem organizována tak, aby se vyloučila nebo minimalizovala jeho kontaminace, přičemž zejména zajistí, aby
a) krokodýlí maso určené k bourání bylo do dílen přinášeno postupně podle potřeby,
b) během bourání, vykosťování, ořezávání, krájení na plátky nebo kostky, prvního balení a dalšího balení, které musí být ukončeno nejpozději do 24 hodin od porážky, byla udržována teplota krokodýlího masa nejvýše 4 °C, a to pomocí okolní teploty nejvýše 12 °C nebo jiným systémem s rovnocenným účinkem.
(2) Krokodýlí maso může být bouráno a vykosťováno před dosažením teploty uvedené v odstavci 1 písm. b) v případě, že je bourárna umístěna v bezprostřední blízkosti jatek. V takovém případě musí být krokodýlí maso přepraveno do bourárny z prostor jatek nebo po odvěšení v chladicích prostorách. Po rozbourání a případném zabalení, musí být krokodýlí maso zchlazeno na teplotu uvedenou v odstavci 1 písm. b).
§ 7
Označování krokodýlího masa
(1) Maso krokodýlů, které bylo posouzeno jako
a) poživatelné, se označuje zkratkou „CZ” a číslem schválení jatek,
b) nepoživatelné
1. z nákazových důvodů nebo z důvodu nemoci krokodýla,
2. z důvodu výskytu reziduí nebo kontaminujících látek překračujících stanovené limity,
3. z důvodu nedodržení parazitologických a mikrobiologických kritérií podle přílohy k této vyhlášce, nebo
4. z jiných důvodů, pro které by bylo krokodýlí maso prohlášeno za
Nahrávám...
Nahrávám...