dnes je 18.7.2024

Input:

397/2016 Sb., Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění účinném k 1.1.2020

č. 397/2016 Sb., Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění účinném k 1.1.2020
VYHLÁŠKA
ze dne 2. prosince 2016
o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
274/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 4, § 5, § 6, § 8, § 12, § 14, § 15, § 16 a přílohy č. 1, 4, 5 a 6; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a)  způsob označování potravin, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, a složení potraviny,
b)  druhy potravin s členěním na skupiny a podskupiny,
c)  pro jednotlivé druhy potravin požadavky na jakost, technologické požadavky, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení,
d)  pro jednotlivé druhy potravin, jež jsou uvedeny v této vyhlášce,
1.  teplotní režimy při uchovávání či zmrazování potravin,
2.  způsoby uchovávání a manipulace s potravinami během jejich uvádění na trh,
3.  zvláštní požadavky na přepravu,
4.  minimální technologické požadavky.
ČÁST PRVNÍ
MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  mlékem mléko podle nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty2) splňující požadavky právních předpisů upravujících veterinární a hygienické požadavky na živočišné produkty3) a předpisů Evropské unie upravujících hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu4) a ošetřené podle právních předpisů upravujících veterinární a hygienické požadavky na veterinární produkty3) a podle nařízení, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu5) ,
b)  smetanou tekutý mléčný výrobek ošetřený podle právních předpisů upravujících veterinární a hygienické požadavky na živočišné produkty3) a podle nařízení, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu5) s obsahem tuku nejméně 10 % hmotnostních ve formě emulze (mléčného tuku v plazmě) získaný fyzikální separací z mléka,
c)  kysaným nebo zakysaným mléčným výrobkem mléčný výrobek získaný kysáním mléka, smetany, podmáslí, syrovátky nebo jejich směsi za použití mikroorganismů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, tepelně neošetřený po kysacím procesu,
d)  jogurtem kysaný mléčný výrobek získaný kysáním mléka, smetany, podmáslí nebo jejich směsi pomocí mikroorganismů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, u kterého lze zvýšit obsah sušiny pouze přidáním mléčné bílkoviny, sušeného nebo zahuštěného mléka, nebo odebráním syrovátky, tepelně neošetřený po kysacím procesu,
e)  zahuštěným mlékem nebo zahuštěnou smetanou mléčný výrobek, slazený nebo neslazený, získaný částečným odpařením vody ze smetany nebo z mléka plnotučného,
Nahrávám...
Nahrávám...