dnes je 24.5.2024

Input:

417/2016 Sb., Vyhláška o některých způsobech označování potravin

č. 417/2016 Sb., Vyhláška o některých způsobech označování potravin
VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2016
o některých způsobech označování potravin
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje některé způsoby označování potravin a způsob označení šarže.
(2)  Pro účely této vyhlášky se na pokrmy vztahují všechny požadavky stanovené pro potraviny, kromě požadavků stanovených pro způsob označování pro nebalenou potravinu a potravinu zabalenou bez přítomnosti spotřebitele.
(3)  Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti týkající se poskytování informací o původu potraviny stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie3) .
Způsob označování potravin
§ 2
(1)  Informace o potravinách neobsahují zavádějící údaje ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, ze kterých při zohlednění způsobu, jakým je potravina prezentována spotřebiteli, zejména vyplývá, že
a)  potravina nebo její složka je „vhodná pro děti”, „domácí”, „čerstvá”, „živá”, „čistá”, „přírodní” nebo „pravá”,
b)  charakter potraviny je „dia”,
c)  potravina je dietní nebo dietetická, nebo
d)  potravina byla vyrobena podle náboženských nebo rituálních zvyklostí.
(2)  Informace o potravinách dále neobsahují zavádějící údaje ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o původu nezpracované potraviny4) , vinařských produktů5) nebo mléka vyjádřením slovy „česká potravina” nebo grafickým znázorněním uvedeným v příloze k této vyhlášce.
(3)  Informace o potravinách dále neobsahují zavádějící údaje ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, které by zejména mohly
a)  vyvolat pochybnosti o neškodnosti jiných podobných potravin nebo vyvolat u spotřebitele obavy z jejich použití,
b)  vést k záměně běžných potravin s potravinami pro zvláštní výživu, nebo
c)  v odvozené nebo ve zdrobnělé formě vést k záměně potravin s potravinami, které jsou vymezeny právním předpisem upravujícím potraviny6) nebo nařízením o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty7) .
(4)  Za zavádějící se nepovažuje, pokud
a)  je údaj podle odstavce 1 písm. a) součástí názvu potraviny, názvu druhu, skupiny nebo podskupiny uvedené u jednotlivých druhů potravin v právních předpisech upravujících potraviny6) nebo v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících potraviny8) ,
b)  je údaj podle odstavce 1 písm. a) součástí popisné informace, a prvků, vztahujících se ke způsobu prezentace potraviny jako celku, která jeho použití prokazatelně odůvodňuje a neuvádí spotřebitele v omyl,
c)  údaj podle odstavce 1 písm. c) odpovídá požadavkům vyhlášky o potravinách určených pro zvláštní výživu9) nebo nařízení o potravinách určených pro kojence a malé děti a potravinách pro zvláštní lékařské účely10) ,
d)  je údaj podle odstavce 1 písm. d) doložen dokladem vydaným příslušnými náboženskými
Nahrávám...
Nahrávám...