dnes je 17.7.2024

Input:

475/2002 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)

č. 475/2002 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)
VYHLÁŠKA
ze dne 31. října 2002,
kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost volně rostoucích a pěs-tovaných hub, způsob zkoušek, náležitosti žádosti a osvědčení prokazujícího znalost hub, o které žádá žadatel, který uvádí do oběhu nebo používá k výrobě volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely, nebo ustanovený odpovědný zástupce právnické osoby, která je jejich výrobcem, prodejcem nebo dovozcem (dále jen „žadatel”).
§ 2
Náležitosti žádosti
(1)  Žádost o provedení zkoušky znalosti hub žadatel podává u orgánu ochrany veřejného zdraví příslušného podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby, jde-li o ustanoveného odpovědného zástupce právnické osoby.
(2)  V žádosti o provedení zkoušky znalosti hub žadatel uvede
a)  jméno, příjmení, popřípadě titul, adresu místa trvalého pobytu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu,
b)  dosažené vzdělání a jeho zaměření,
c)  délku a obsah dosavadní praxe na úseku sběru, třídění a zpracování hub.
(3)  K přihlášce ke zkoušce žadatel připojí doklady stanovené § 3 odst. 9 zákona nebo úředně ověřené kopie těchto dokladů.
Zkouška znalosti hub
§ 3
(1)  Při zkoušce znalosti hub musí žadatel prokázat znalosti právních předpisů1) .
(2)  Zkouška znalosti hub sestává z písemné a ústní části.
(3)  Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky je úspěšné vykonání písemného testu, čímž se rozumí správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek celkem a všech otázek týkajících se jedovatosti hub.
§ 4
(1)  Zkouška znalosti hub se vykonává před zkušební komisí (dále jen „komise”), kterou ustavuje orgán ochrany veřejného zdraví. Komise je tříčlenná, jejím předsedou je vysokoškolsky vzdělaná osoba činná v oblasti ochrany zdraví na úseku bezpečnosti potravin alespoň po dobu 5 let.
(2)  Orgán ochrany veřejného zdraví nejméně 14 dní před konáním zkoušky znalosti hub vyrozumí žadatele o místě, dnu a hodině konání zkoušky.
(3)  Komise se usnáší většinou hlasů. Pokud uchazeč uspěl v písemné i ústní části zkoušky, hodnotí komise výsledek zkoušky výrokem „uspěl”. Pokud uchazeč v písemné nebo ústní části zkoušky neuspěl, hodnotí komise výsledek zkoušky výrokem „neuspěl”.
§ 5
(1)  O průběhu zkoušky znalosti hub vyhotoví komise protokol, ve kterém uvede
a)  jména a
Nahrávám...
Nahrávám...