dnes je 18.5.2024

Input:

Požadavky standardu BRC 8: 1. část - Zavázanost vyššího vedení

19.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.3.1
Požadavky standardu BRC 8: 1. část - Zavázanost vyššího vedení

Ing. Petra Šotolová

Níže uvedený text není úplným a přesným zněním standardu BRC 8. Text čerpá z aktuálně posledního vydání Světové normy pro bezpečnost potravin, vydané v srpnu 2018 agenturou BRC. Kurzívou jsou zvýrazněny obecně uznávané výklady jednotlivých požadavků a poznámky.

Standard je nově rozdělen do 7 základních a 2 doplňkových kapitol. Doplňkové kapitoly jsou určeny pro společnosti s prostory s vysokým rizikem nebo intenzivní péčí (kp.8) a pro společnosti, která s některými výrobky pouze obchoduje (kpt. 9). Každá kapitola nebo podkapitola je uvedena tzv. "prohlášením o záměru", které definuje hlavní cíle požadavků dané sekce. Jsou kontrolována během auditu a společnosti musí daná prohlášení o záměru dodržovat.

V rámci normy jsou dále některé požadavky označeny bílou hvězdičkou v zeleném poli a nazývají se "zásadní". Je jich celkem 12 a jejich nedodržení (např. závažná neshoda) vede k neudělené /odebrání certifikace.

Část 1: Zavázanost vyššího vedení

1.1 Zavázanost vyššího vedení a nepřetržité zlepšování

Zásadní požadavek č. 1: Vyšší vedení společnosti musí prokázat závazek implementovat požadavky standardu BRC a zavést postupy zajišťující kontinuální zlepšování řízení kvality a bezpečnosti potravin.

Společnost musí mít dokumentované zásady dokládající záměr vyrábět bezpečné a legální a autentické výrobky a přistupovat odpovědně k zákazníkům. (Takový dokument bývá běžně nazýván Politika jakosti/kvality.) Tato politika musí být podepsána vedoucím pracovníkem a zaměstnanci společnosti s ní musejí být seznámeni.

Vyšší vedení musí definovat a udržovat jasný plán rozvoje a neustálého zlepšování kultury bezpečnosti a kvality potravin. Musí být stanoven jasný plán, časový rámec a také a způsob přezkoumání účinnosti daných opatření.

Společnost musí stanovit jasné cíle udržení a zlepšení bezpečnosti, zákonnosti a kvality výrobků, které musejí zahrnovat jasná kritéria úspěšnosti a musejí být monitorovány, a alespoň čtvrtletně musí být o výsledcích informováno vyšší vedení společnosti; tyto cíle musejí být zřetelně sděleny příslušným pracovníkům. ( Pozn.: Tyto cíle bývají běžně nazývány cíle jakosti. Tato čtvrtletní revize plnění cílů může být organizována např. během porad vedení společnosti a během auditu je nutné poskytnout důkaz o tom, že tyto cíle a jejich plnění byly během porad předmětem jednání, např. zápisem z porady. Cíle jakosti by měly být jasné, měřitelné, dosažitelné, vhodné pro zajištění bezpečnosti a kvality výrobků a s jasným termínem plnění.)

Minimálně jednou ročně musí být uspořádána revizní schůze vedení společnosti za účasti vyššího vedení, jejímž cílem je posouzení plnění požadavků této normy a také cílů jakosti. V rámci této schůze jsou posuzovány výsledky interních a jiných auditů, stížnosti zákazníků a jejich řešení, nehody a nápravná opatření, systém HACCP, ochrana potravin a jejich autenticita, požadavky na zdroje a také předchozí plány revizních aktivit. O takové schůzi je veden záznam a ten musí být využit při revizi cílů jakosti. ( Taková revizní schůze je běžně nazývána přezkoumání vedením, a tak

Nahrávám...
Nahrávám...