dnes je 17.7.2024

Input:

76/2015 Sb., Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění účinném k 1.4.2023

č. 76/2015 Sb., Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění účinném k 1.4.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. dubna 2015
o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
113/2015 Sb.
(k 13.5.2015)
vkládá nový § 27a; nové přechodné ustanovení
64/2016 Sb.
(k 1.3.2016)
mění; nová přechodná ustanovení
236/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění § 18 odst. 3 a přílohu č. 1
18/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 15 a § 17; nové přechodné ustanovení
49/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 9 odst. 1 písm. e) bod 1; nové přechodné ustanovení
29/2018 Sb.
(k 1.3.2018)
mění § 12, § 15, § 18, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25 a přílohu č. 10; nová přechodná ustanovení
43/2018 Sb.
(k 1.4.2018)
mění § 9, § 11, § 15, § 19, § 20, § 25; ruší § 10 a přílohu č. 2
57/2019 Sb.
(k 1.3.2019)
mění § 4, § 6, § 11, § 13, § 15, § 21, § 22, § 23, § 24 a § 25; nové přechodné ustanovení
332/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 2, § 3, § 5, § 11, § 18 a § 27; nové přechodné ustanovení
217/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
vkládá § 27b a § 27c; nové přechodné ustanovení
55/2021 Sb.
(k 1.3.2021)
mění § 9, § 12, § 19, § 20, § 25 a přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
177/2021 Sb.
(k 1.5.2021)
mění § 6; nové přechodné ustanovení
33/2022 Sb.
(k 1.3.2022)
mění § 12 a přílohu č. 6
84/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
mění, celkem 17 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky provádění opatření ekologické zemědělství.
§ 2
Žádost o zařazení do opatření ekologické zemědělství
(1)  Žádost o zařazení do opatření ekologické zemědělství (dále jen „žádost o zařazení”) může podat fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen „žadatel”), jestliže
a)  provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní odpovědnost,
b)  hospodaří v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství a ke dni doručení žádosti o zařazení je registrován v systému ekologického zemědělství podle § 6 až 8 zákona o ekologickém zemědělství a
c)  zařazuje nejméně 0,5 hektaru zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy”), na kterou lze poskytnout dotaci podle § 18.
(2)  Žadatel v žádosti o zařazení podle odstavce 1 uvede seznam a výměru všech dílů půdních bloků obhospodařovaných v systému ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období podle zákona o ekologickém zemědělství, a vedených v evidenci využití půdy, které požaduje zařadit do opatření ekologické zemědělství podle odstavce 1.
(3)  Zařadit do opatření ekologické zemědělství lze díl půdního bloku, na kterém dosud není opatření ekologické zemědělství uplatňováno a není na něm uplatňováno
a)  navazující opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství,
b)  opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo
c)  opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření.
(4)  Žádost o zařazení se podává na
a)  celý díl půdního bloku,
b)  období závazku v délce trvání 5 let, které začíná dnem 1. ledna prvního roku pětiletého období závazku (dále jen „závazek”), na které je podávána žádost o zařazení.
(5)  Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond”) na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května prvního roku závazku podle odstavce 4 písm. b).
(6)  Fond žadatele zařadí do opatření ekologické zemědělství,
Nahrávám...
Nahrávám...